Regulamin


ZASADY I WARUNKI

Niniejsze warunki dotyczą zakupów w sklepie internetowym www.gamenotover.cz, prowadzonym przez Gamestore s.r.o. Regulamin określa i precyzuje prawa i obowiązki sprzedawcy (zwanego dalej operatorem) oraz kupującego (zwanego dalej klientem).

1) Zamówienie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży

Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego www.gamenotover.cz są wiążące. Składając zamówienie klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz polityką reklamacyjną i wyraża na nie zgodę. Zamówienie jest projektem umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna w przypadku zakupów w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie wysłania zamówienia. Przedsiębiorca musi dostarczyć zamówiony przez klienta produkt. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy zapasy są wyprzedane.
Warunkiem poprawnego zamówienia formą elektroniczną jest wypełnienie wszystkich danych i wymagań wymaganych w formularzu.
Miejscem dostawy towarów jest adres dostawy podany przez kupującego w formularzu zamówienia.
Prawo własności towarów przechodzi na kupującego pod warunkiem zapłaty ceny zakupu, a następnie jej przyjęcia.

2) Reklamacje i wymiana towarów

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z procedurą reklamacyjną sklepu internetowego www.gamenotover.cz oraz przepisami prawa obowiązującymi w Republice Czeskiej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Nowy Kodeks Cywilny. Okres gwarancji dla konsumentów wynosi co najmniej 24 miesiące od otrzymania towaru zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
Procedura reklamacji towarów jest omówiona bardziej szczegółowo w Procedurze Reklamacji, ale można ją podsumować w następujący sposób:
1. poinformuj nas pilnie o reklamacji telefonicznie, mailowo lub pisemnie i wskaż swój pomysł na naprawę (wymiana towaru, naprawa, rabat, zwrot pieniędzy - odstąpienie od umowy)
2.1. wyślij towar wraz z dowodem nabycia jako przesyłkę poleconą (nie za pobraniem) na adres:
Packeta
Kod do zwrotu (jest w e-mailu z zamówieniem)
Mostowa 4
43–400 Cieszyn

2.2 Zwroty przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów InPost: https://www.packeta.pl/blog/latwe-zwroty-paczek-za-posrednictwem-paczkomatow
3. w treści podaj numer zamówienia, powód reklamacji i swój preferowany sposób na rozpatrzenie reklamacji (wymiana towaru, naprawa, rabat, zwrot pieniędzy - odstąpienie od umowy)
4. maksymalny czas rozpatrywania reklamacji to 30 dni

W przypadku uzasadnionej reklamacji lub odstąpienia od umowy w ustawowym terminie i na ustawowych warunkach operator pokryje koszty przesyłki w niezbędnej wysokości.

Jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany przez operatora, operator zwraca klientowi koszty dostawy w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy. Umożliwiamy bezpłatny zwrot towaru poprzez wysłanie go za pośrednictwem kuriera kodem zwrotnym podanym w mailu z zamówieniem.

Zgodnie z § 1829 ust. 1 Nowego Kodeksu Cywilnego (ustawa 89/2012 Dz.U.) kupujący ma prawo do odstąpienia od zakupu bez podania przyczyny i bez kary w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

Jeśli się na to zdecyduje, musi w określonym terminie (decyduje data wysyłki) odesłać na własny koszt nieuszkodzony towar, bez śladów użytkowania lub uszkodzenia. Wewnątrz paczki należy wpisać numer zamówienia oraz numer konta, na które ma być dokonany zwrot pieniędzy. Jeśli ten warunek nie będzie spełniony, zwrócone zamówienie nie będzie mogło być sparowane i nie zostanie zwrócone. Po otrzymaniu zwróconego towaru sprzedawca zwróci klientowi odpowiednią kwotę wraz z kosztami przesyłki w uzgodniony wcześniej sposób w ciągu 30 dni. Żadne przedmioty wysyłane na adres Sprzedawcy nie mogą być wysyłane za pobraniem. Nie będziemy przyjmować takich przesyłek.

 

Towar można reklamować u operatora na zasadach określonych w procedurze reklamacyjnej sprzedawcy:
Gamestore s.r.o.
tř. Osvobozeni 1742/22
735 06 Karviná Nové Město
NUMER IDENTYFIKACYJNY (IČ): 09513124
NIP (DIČ): CZ09513124

3. Prawa i obowiązki Sprzedawcy:

Operator ma prawo odmówić realizacji zamówienia, jeśli klient nie wywiąże się z obowiązku odbioru towaru i zapłaty ceny zakupu.
Operator ma prawo do odstąpienia od umowy kupna (wiążącego zamówienia), jeśli wykonanie stanie się niemożliwe lub jeśli nie uzgodni z kupującym nowego świadczenia.
Wszystkie dane osobowe podane podczas składania wszelkich formularzy na naszej stronie są poufne (patrz Polityka Prywatności).

Zamówiony towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty na powyższe konto. Po dokonaniu płatności prosimy o informację mailową lub telefoniczną, aby przesyłka mogła zostać wysłana jak najszybciej.

4. Prawa i obowiązki Klienta:

Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych, w tym pełnego adresu pocztowego, na który ma zostać wysłany zamówiony towar.
Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionego towaru i zapłaty ceny całkowitej. Klient zna cenę całkowitą w momencie realizacji zamówienia przed jego wiążącym potwierdzeniem (wysyłką).
Kupujący ma prawo do anulowania wysłanego zamówienia lub zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty dostawy.

Warunki dostawy

Przesyłki z www.gamenotover.pl dostarczane są na terenie Polski, Republiki Czeskiej i Słowackiej. W przypadku płatności bezgotówkowej za towar, wysyłamy przesyłkę po zaksięgowaniu kwoty na naszym koncie bankowym. Ze względu na duże zapotrzebowanie na towar, dostawa może się opóźnić. W takim przypadku konsument ma prawo do odstąpienia od umowy. O opóźnieniu w dostawie lub braku towaru zostanie klient poinformowany mailowo lub telefonicznie. W przypadku wyprzedania towaru, sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. Dziękujemy za zrozumienie.
Miejscem realizacji jest adres dostawy, który kupujący wypełnił podczas wysyłania zamówienia w naszym sklepie internetowym. Zamówione towary o wartości powyżej 380PLN,  2000 CZK lub 75 € są dostarczane bezpłatnie.

6. Polityka prywatności:

Operator sklepu internetowego www.gamenotover.pl zobowiązuje się, że uzyskane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych (RODO) i będą wykorzystywane wyłącznie do sprawnego funkcjonowania sklepu internetowego. Zebrane dane nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem danych niezbędnych do dostarczenia towaru, które zostaną przekazane firmie spedycyjnej. Twoje dane będą więc zabezpieczone zgodnie z prawem i wykorzystywane tylko w komunikacji pomiędzy sprzedającym a kupującym.
 

7. Operator i jego kontakty:


Gamestore s.r.o.
tř. Osvobozeni 1742/22735
06 Karviná Nové Město
NUMER IDENTYFIKACYJNY (IČ): 09513124
NIP (DIČ): CZ09513124
E-mail: info@gamenotover.pl


FORMA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Przepisy ogólne

Niniejsza procedura reklamacyjna, zgodnie z przepisami nowego kodeksu cywilnego (ustawa 89/2012 Dz.U.) i ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, reguluje sposób i podstawowe warunki reklamacji wad towarów oraz dochodzenia przez konsumenta roszczeń z tytułu gwarancji.
Procedura reklamacyjna ma zastosowanie do roszczeń z tytułu wad towarów, które są objęte gwarancją lub naruszają umowę kupna.

Gwarancja

Wszystkie produkty objęte są gwarancją dla kupującego na okres 24 miesięcy od otrzymania towaru. Jeżeli w okresie gwarancji w produkcie pojawi się wada, prosimy o przesłanie produktu wraz z dowodem dostawy lub innym dokumentem potwierdzającym zakup towaru w naszym sklepie (lub jego kopią) i wskazanie opisu wady oraz żądanego przez Państwa sposobu rozpatrzenia reklamacji. W przeciwnym razie reklamacja będzie rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa.

Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty jej złożenia. O rozstrzygnięciu reklamacji poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie. Gwarancja nie dotyczy towarów, dla których w dniu zgłoszenia reklamacji upłynął okres gwarancji. Obejmuje również zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem oraz wady spowodowane niewłaściwą konserwacją i użytkowaniem produktu.

W związku z tym gwarancja nie obejmuje:
1. wady powstałe w wyniku normalnego użytkowania (np. zmiana materiału proporcjonalnie do wysokości klienta)
2. niewłaściwe użytkowanie produktu
3. niewłaściwe przechowywanie
4. niewłaściwa konserwacja

W przypadku uzasadnionego roszczenia klientowi przysługuje zwrot kosztów przesyłki w niezbędnej wysokości. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji ustaje prawo klienta do jakiegokolwiek odszkodowania za koszty związane z obsługą reklamacji.

Prawa wynikające z gwarancji ustawowej

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym towar był objęty naprawą gwarancyjną. W przypadku wymiany towaru, kupujący otrzymuje nową gwarancję na okres 24 miesięcy.
W zależności od rodzaju wady, konsumentowi przysługują następujące prawa przy korzystaniu z gwarancji:

 • w przypadku wady usuwalnej - prawo do bezpłatnego, prawidłowego i terminowego usunięcia wady, prawo do wymiany wadliwego towaru lub wadliwych części, chyba że jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, a jeżeli takie postępowanie nie jest możliwe - prawo do stosownego upustu w cenie zakupu lub do odstąpienia od umowy zakupu

 • jeśli wada jest nieusuwalna i uniemożliwia prawidłowe użytkowanie towarów, prawo do wymiany wadliwych towarów lub odstąpienia od umowy kupna

 • jeżeli wady są usuwalne i występują w dużej ilości lub wielokrotnie i uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie towaru, prawo do wymiany wadliwego towaru lub odstąpienia od umowy kupna

 • w przypadku innych nieusuwalnych wad i jeśli nie zażąda on wymiany rzeczy, prawo do odpowiedniego rabatu od ceny zakupu lub do odstąpienia od umowy kupna

Sprzeczność z umową kupna

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za to, że rzecz sprzedana jest zgodna z Umową sprzedaży w chwili jej odbioru przez Kupującego, w szczególności, że jest wolna od wad. Zgodność z umową kupna oznacza, że rzecz sprzedana ma jakość i parametry wymagane umową, opisane przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela albo oczekiwane na podstawie ich reklamy, lub jakość i parametry typowe dla rzeczy tego rodzaju, że odpowiada wymaganiom przepisów prawa, jest we właściwej ilości, miarze lub wadze i odpowiada celowi, do którego sprzedawca podaje, że rzecz jest używana lub do którego zwykle jest używana.

W przypadku, gdy rzecz nie jest zgodna z umową kupna przy odbiorze przez kupującego (dalej zwana sprzecznością z umową kupna), kupujący ma prawo do tego, aby sprzedający bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki doprowadził rzecz do stanu odpowiadającego umowie kupna, poprzez wymianę rzeczy lub jej naprawę, zgodnie z życzeniem kupującego; jeżeli takie postępowanie nie jest możliwe, kupujący może zażądać stosownej zniżki od ceny rzeczy lub odstąpić od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący wiedział o niezgodności z umową kupna przed przyjęciem dostawy rzeczy lub spowodował niezgodność z umową kupna. Sprzeczność z umową sprzedaży, która ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania towaru, uznaje się za istniejącą w chwili otrzymania towaru, chyba że sprzeciwia się temu charakter towaru lub zostanie udowodnione coś przeciwnego.

Jeżeli otrzymali Państwo w naszym sklepie wysyłkowym inny produkt niż zamawiali (niezamierzone pomieszanie podczas pakowania produktów) lub otrzymali Państwo produkt wadliwy, prosimy o odesłanie go do nas, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem dostawy (lub jego kopią) i opisem wad. Wyślemy Ci bezpłatnie prawidłowy (lub bezusterkowy) produkt.

Odsyłając wybierz odpowiednie opakowanie, aby uniknąć uszkodzenia towaru w transporcie (np. do wysyłki usztywnionego biustonosza nadaje się pudełko, a nie koperta). Klient dostarcza reklamowany towar na własne ryzyko, na adres packeta.pl.

 

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

 1. Drogi Konsumencie, jeśli uważasz, że zostałeś pokrzywdzony lub nie wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań, napisz do nas na adres shop@gamenotover.pl.
 2. Jeśli nie jesteśmy w stanie rozwiązać sporu bezpośrednio, mają Państwo również prawo do pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego na podstawie ustawy nr 378/2015 zmieniającej ustawę nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów.
 3. Przedmiotem pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich między przedsiębiorcą a konsumentem jest czeska Inspekcja Handlowa lub inny podmiot upoważniony przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu, zob. http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 4. W Czeskiej Inspekcji Handlowej konsument ma możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Czeskiej Inspekcji Handlowej: https://adr.coi.cz/cs .
 5. Konsument może złożyć reklamację w Czeskiej Inspekcji Handlowej lub upoważnionym organie w ciągu 1 roku od dnia, w którym po raz pierwszy skorzystał ze swojego prawa, będącego przedmiotem sporu, wobec sprzedawcy.
 6. Konsumenci mogą również złożyć wniosek za pośrednictwem unijnej platformy pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, która jest dostępna online pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Tylko konsument mieszkający w UE może złożyć skargę na przedsiębiorcę z siedzibą w EU.
 7. Jeżeli strony sporu nie są zadowolone z jakości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego i uważają, że w trakcie postępowania naruszono Regulamin Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich, mogą złożyć skargę na adres Ministerstwa Przemysłu i Handlu lub na adres e-mail adr@mpo.cz.
 8. W przypadku sporów transgranicznych Europejskie Centrum Konsumenckie w Republice Czeskiej pomaga konsumentom w dostępie do właściwego organu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich.
 9. Koszty pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ponoszą same strony.

 
Kde nás najdete

Zásilkovna - Gamestore
Borovského 878/10a
734 01 Karviná Ráj

Tel.: +420608531722
IČ: 09513124
DIČ: CZ09513124